Thursday, January 26, 2012

Wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron druk

Rozwiązanie Umowy O Pracę Za Porozumieniem Stron Druk

Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem ........................ ........ r (data rozwiązania umowy) umowę o pracę, zawartą w dniu .......................... ........ r (data zawarcia umowy), w .................................................. (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).